Шугля Уладзімір. Рытмы лёсу

Шугля Уладзімір. Рытмы лёсу
4.49 р.
Вага: 160 г
Памеры: 100x140 ммВыбраныя вершы / перакл. з рус. А. Цяўлоўскі. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. – 192 с. : іл.

ISBN 978-985-6720-92-8

Зборнік вершаў Уладзіміра Шуглі "Рытмы лёсу" прымусіць задумацца амаль кожнага, бо сустрэча з лірыкай паэта – своеасаблівае свята душы. Вершы вылучаюцца шчырасцю, аптымістычнасцю і жыццялюбствам. У кожным творы – душа, якая ўмее адчуваць рытмы лёсу. Не выпадкова Ігарам Лучанком ды іншымі кампазітарамі на словы У. Шуглі напісаны шэраг глыбока лірычных песень.

ЗМЕСТ

ЗЯМЛІ НЕВЫНІШЧАЛЬНАЯ ДУША...
***Я кожны дзень жыцця старонкі...
***Як часта чуць даводзіцца аб лёсе...
***Век да зямнога прыкуты...
***О, Русь! Мой вечны сум святы...
***Над скрушнай памяццю вякоў...
***Люблю я роўны гул матора...
***Папраўлю даўніх вершаў хібы...
***Бязмежная прывольная прастора...
***Душа працятая трывогай...
***Вёска. Сад. Бацькоўскі дом...
***Я старэю не гадамі...
***Мігценнем зорачкі маёй...
***А сэрца цягне ў неспазнанае...
***Цёмнай начною часінай...
***Далягляды вабяць і маркоцяць...
***Ізноў пачуцця ўзгадваецца ранне...
***Успёршы спраў пустых цяжар...
***Не зразумець мне той свабоды...
***Ізноў туга накрые сэрца...
***Нібыта кволая галіна...
***Я дзён шчаслівых строй...
***У свеце грэшным і святым...
***Мерна змяняюцца будні...
***Даўно адно мяне трывожыць...
***На жаль, нярэдка сустракаць...
***Вецер, ветрык малады...
***Усё гучней і весялей...
***Як несупынна ноч за днём...
***Зноўку месяц цьмяна нада мною...
***Пакуль жыву – душой забыць...
***Даць сяброўству вызначэнне...
***Шкада...

ДЗЕ ШЧАСЦЕ ВЕЧНА ДОМА...
***Я помню тыя дні з табою...
***Я вас кахаю...
***Дзе твой, панна, позірк вабны...
***Матыльком дачка крыляе...
***Любоў бывае розная...
***Адышлі ў былое страты...
***На свеце мала сэрцаў ёсць...
***Душы гарачае імкненне...
***Дачушка мне сказала ўчора...
***Ціша поўняй узышла...
***І заходам, і раннем золкім...
***Анічога не прарочыў...
***Твае расчуленыя словы...
***Крочым сцежкаю пустою...
***Усё бліжэй вячэрняя пара...
***Цішыня ў кватэры...
***3 туманнай глыбіні былых вякоў...
***Багіня жарсці і сумненняў...
***Я ў скрыні ўласных пажаданняў...
***Прыгадай, прашу, мяне...
***О, як мне, любая, спакойна...
***Душа імкне высакародна...
***За ўсё адплачваць трэба...
***Ты прысніся хутчэй...
***Злятае каляндарная лістота...
***Сябе згубіўшы ў мітусні...
***Дзве душы – адна з адною...
***3 усіх спакус і ўсіх грахоў...
***Зноўку дзень зямлі нясветлы...
***Нібы народжаны нанова...

НЕБА ЗЗЯЕ НАВІНОЙ...
***Мінаюць хутка дні ў гарачцы будняў...
***Чырвань-паланіца – раніцы крыло...
***Матыльком асеннім дзіўным...
***Як чайка, ветразь белы зноў...
***Снег яшчэ ляжыць між дрэў...
***Ноч. Нячутна зоркі размаўляюць...
***Як зачароўвае прырода...
***Месячнае сцежкі бледнае святло...
***Ноч. Галіны ў серабрыстай шэрані...
***Дажджом завесілася сонца...
***Быццам разгорнуты сшытак...
***Вецер надзеі мой ветразь надзьмуў...
***Сняжынак пух кладзецца на адзенне...
***Цямнее неба ў час вячэрні...
***Прыцемкі. Туман гусцее сырадоем...
***Дзень зімовы грае сонцам...
***Мігценне зорак уначы...
***Пахне вільгаццю ў паветры...
***Блішчыць туманным срэбным глянцам...
***Як восень, нелюдзімыя...
***Я люблю недамоўлена восень...
***Жнівень. І лістота жоўкне...
***Які дзівосны золку ранні час...
***Бясхмарнае світанне лета...
***Гара змяняецца гарою...
***Жывой вадою з-пад зямлі...

ДЗЕ БУРЛІЦЬ КРЫНІЦАЮ ЖЫЦЦЁ...
***Хай душа агнём гарыць, засмагшы...
***Нібы ў спякотны час...
***Накрыла ноч зямны спакой...
***Маё жыццё – як тонкі провад...
***О, свет, дзе мы з табой – пясчынкі...
***О, чалавечыя жаданні...
Юбілей
***Мая душа ў сябе ўвабрала...
***Бывае дзень, бывае час...
***Нам шчасце дадзена ў стварэнні...
***І розум, і жарсць нам – ад Бога...
***Заўжды ў жыцця нялёгкі час...
***Штосьці ж гэтак непрывольна...
***Над рэхам свецкай мітусні...
***Сядзелі дзве жанчыны за сталом...
***Мужчынам быць – не тое, што галіцца...
***За акном світае ранак...
***Першы промень з неба скочыў...
***Душа нібы звініць...
***Натоўп машын вар'юецца

РЭХА ЖЫЦЦЯ...
***Раўнадушнасць не любіць сварыцца...
***Сваю віну чужой не падмяню...
***Два чалавекі ў нас жывуць...
***Лепш няма адзнакі чалавеку...
***Ты толькі сам заўжды за ўсё ў адказе...
***Уцяміць можна без дарадцы...
***Падчас, не радыя нікому...
***Жыву ў перакананні...
***Каханнем напаўняць усе імгненні...
***Вышэйшы дар сумлення...
***Нібы распешчаныя дзеці...
***Каб захаваць кахання цеплыню...
***Душы спагада, спачуванне...
***Не буду жыць нібыта кляча...
***Той удачліва шчыруе...
***Калі не збегчы ад бяды...
***Таму паверыць можна без аглядкі...
***Неапісальны міг здзяйснення...
***Калі ў запале галава...
***Душы шчаслівае гарэнне...
***Так і не знаем...
***Як дождж, што з неба льецца...
***Віно, што выстаіць гады...
***Таго, хто чулы да матулі...
***Цяжка ўтаймаваць людзям парыў...
***Не сілу выяўляць...
***Хто пяшчотай нас атуліць?
***Рабочы стол – мая ікона...
***З усіх прыхільнасцяў сусвету...
***Як мала доўжыцца юнацтва...
***Ці добра ў рэі спраў сваіх...
***Сусвет кіруецца дабром...
***Няма куды падзецца ад трывогі...
***Як у баі любому палкаводцу...
***Той дабро ствараць імкнецца...
***Свой лёс на ростанях жыцця...
***У вострым розуме заўжды...
***Дзе розум з мудрасцю – сябры...
***Калі імкнешся ўправіцца са злом...
***Як сэрца стома апануе...
***О, як няпроста чалавеку...
***У клопатах пустых марнуем час...
***Спазнаўшы слабасць і нядужасць...
***І ўслед за мараю адправіцца...
***Не веру ў небыццё...
***Няхай жыве суквецце...
***Ах, восень – жоўты сум нябыту!
***Усё маё – і добрае, і дрэннае...

ЯШЧЭ ЗВІНІЦЬ КАЛОССЕМ ПОЛЕ ЛЁСУ...
***Я ўвесь адно жаданне...
***Я ведаю: дрэвы жывыя...
***Няхай вялікіх скарбаў не знайшоў...
***Прэч, туга, самота, збоч...
***Не люблю раўнадушных людзей...
***Душы не спіцца давідна...
***Хай туга бянтэжыць сэрца...
***Я не веру ў падзей выпадковасць...
***У тваіх вачах, прахожы...
***Зноў бядой частуе студзень...
***Мне голас сэрца наказаў...
***Раптоўна страхі і сумненні...
***Ізноў душа гарыць жаданнем...
***Мае сябры – зямля і неба...
***У роздуме паўночным...
***Жыву, бо бачу ўсмешкі родных
***О, Бог, ты напісаў раўніны, горы...
***Начных агеньчыкаў святло...
***Буцвела ўтоена натхненне...
***Нібы альпійская даліна...
***Дожджык сеецца маркотны...
***Жыццё, бы знічкі след...
***Неба хмарай жмурыцца...
***Дарогі, дарогі...
***Нібыта хто мяне сурочыў...
***Нібыта хлопец закаханы...
***Калі душа былым агнём...
***Сэрца не хоча спакою...
***Крыўды ў мінуўшчыне пакідаю...
***Адной спагадай узаемнай...
***Як не аднолькавыя твары...
***Надзей няспраўджаных жаданні...
***Калі з нябёсаў знікне цень...
***На сэрцы штыль і цішыня...
***Няхай жыццё маё праходзіць...

Уладзімір Фёдаравіч Шугля нарадзіўся ў 1947 годзе ў г. Кыштыме Чэлябінскай вобласці. Бацькі – родам з Беларусі, але лёс закінуў іх у Расію. Жыве і працуе ў г. Цюмені. Апошнім часам часта прыязджае на Бацькаўшчыну. Выдаў шэраг зборнікаў лірыкі на рускай мове. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Спампаваць песню "О, Беларусь моя" на верш У. Шуглі можна тут.


Раім таксама паглядзець:
Сапач Тацяна. Няхай не пакіне нас Восень / Sapač Taciana. Do not abandon us
0.69 р.

Сапач Тацяна. Няхай не пакіне нас Восень / Sapač Taciana. Do not abandon us, Autumn

Вершы "ветранай жанчыны" (У. Арлоў) Тацяны Сапач завяршаюць залатое ХХ стагоддзе беларускай паэзіі. / Poems by a 'flippant girl' (U. Arlou), Taciana Sapač bring to a close the golden 20th century of Belarussian poety.

Ліпай Алесь. Рэшта
0.80 р.

Ліпай Алесь. Рэшта

Кніга паэзіі. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2007. — 128 с.: іл. Цв. вокл. + супэрвокладка.

5.99 р.

Галчыньскі Канстанты Ільдэфанс. Сёмае неба

Выбраныя творы / Укл. А. Хадановіч; прадм. Л. Дранько-Майсюка; пер. з польск. — Мінск: Логвінаў, 2006. — 330 с.