Навіны Prastora.by ад 16/12/2009

Шаноўнае спадарства, на нашым сайце зьявіліся 1 кніга ад выдавецтва "Мастацкая Літаратура" і 28 новых кніг ад выдавецтва "Літаратура і Мастацтва":

Ад выдавецтва "Мастацкая Літаратура":

З Новым годам!
http://prastora.by/knihi/z-novym-hodam

Ад выдавецтва "Літаратура і Мастацтва":

Мяснікоў Анатоль. Сто асоб беларускага спорту
http://prastora.by/knihi/miasnikou-anatol-sto-asob-bielaruskaha-sportu

Куляшоў Аркадзь, Пысін Аляксей, Сербантовіч Анатоль. Залатое жыта
http://prastora.by/knihi/kulasou-arkadz-pysin-alaksiej-sierbantovic-anat...

Лісіца-хітрыца. Беларускія народныя казкі
http://prastora.by/knihi/lisica-chitryca-bielaruskija-narodnyja-kazki

Паплаўскі Алесь. Пастка для рэха
http://prastora.by/knihi/paplauski-ales-pastka-dla-recha

Мацяш Ніна. У прыгаршчах ветру
http://prastora.by/knihi/macias-nina-u-pryharscach-vietru

Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў
http://prastora.by/knihi/blakitnaja-kniha-u-tvorach-bielaruskich-pismien...

Федарэнка Анатоль. Афганская шкатулка
http://prastora.by/knihi/fiedarenka-anatol-afhanskaja-skatulka

Ліпскі Уладзімір. Свіцязянская русалка
http://prastora.by/knihi/lipski-uladzimir-sviciazianskaja-rusalka

Ягоўдзік Уладзімір. Шчыраю ноччу
http://prastora.by/knihi/jahoudzik-uladzimir-scyraju-noccu

Бачыла Алесь. Радзіма мая дарагая
http://prastora.by/knihi/bacyla-ales-radzima-maja-darahaja

Ігнаценка Рыгор. Зацугляны шчупак
http://prastora.by/knihi/ihnacienka-ryhor-zacuhlany-scupak

Николаева Ольга, Трухан Тамара. Современный русско-белорусский словарь для школьников
http://prastora.by/knihi/nikolaieva-olha-truchan-tamara-sovriemiennyj-ru...

Лаўцюс Яронімас. Азбука бяспекі
http://prastora.by/knihi/laucius-jaronimas-azbuka-biaspieki

Лойка Алег. Займальная літаратура
http://prastora.by/knihi/lojka-aleh-zajmalnaja-litaratura

Мазго Уладзімір. Таямнічая планета
http://prastora.by/knihi/mazho-uladzimir-tajamnicaja-planieta

Пазнякоў Міхась. У родным краі
http://prastora.by/knihi/pazniakou-michas-u-rodnym-kraji

Мушынская Таццяна. Вожыкі ў футбол гуляюць
http://prastora.by/knihi/musynskaja-tacciana-vozyki-u-futbol-hulajuc

Рублеўская Людміла. Карона на дне віра, альбо Казкі з хутара Юстына
http://prastora.by/knihi/rubleuskaja-ludmila-karona-na-dnie-vira-albo-ka...

Олуіч Гроздана. Нябесная рэчка
http://prastora.by/knihi/olujic-hrozdana-niabiesnaja-recka

Бензярук Анатоль. Свята для сэрца
http://prastora.by/knihi/bienziaruk-anatol-sviata-dla-serca

Ліхадзедаў Уладзімір, Карлюкевіч Алесь. Знічкі Айчыны
http://prastora.by/knihi/lichadziedau-uladzimir-karlukievic-ales-znicki-...

Гладышчук Анатоль. Нямцэвічы. Сапраўдныя гісторыі
http://prastora.by/knihi/hladyscuk-anatol-niamcevicy-sapraudnyja-historyji

Лемцюгова Валянціна. Тапонімы распавядаюць
http://prastora.by/knihi/lemciuhova-valancina-taponimy-raspaviadajuc

Казлоў Анатоль. Горад у нябёсах
http://prastora.by/knihi/kazlou-anatol-horad-u-niabiosach

Купрэеў Мікола. Палеская элегія
http://prastora.by/knihi/kuprejeu-mikola-paleskaja-elehija

Ляшук Вера, Снітко Галіна. Літаратурная Берасцейшчына
http://prastora.by/knihi/lasuk-viera-snitko-halina-litaraturnaja-bierasc...

Мяснікоў Анатоль. Сто асоб беларускай гісторыі
http://prastora.by/knihi/miasnikou-anatol-sto-asob-bielaruskaj-historyji

З росных сцяжын. Аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі
http://prastora.by/knihi/z-rosnych-sciazyn-autabijahrafiji-pismiennikau-...

З павагай,
каманда Prastora.by