Яна і Я

Яна і Я
12.99 р.
Вага: 460 г
Памеры: 125x170 ммЗборнік. – Мінск : ПУП «Радыёла-плюс», 2005.– 512 с.:іл.

ISBN 985-448-050-Х

У зборнік увайшлі паэтычныя творы, складзеныя ў XII – XXI стагоддзях. Прысвечаны яны самаму светламу і жыццядайнаму чалавечаму пачуццю – каханню. Своеасаблівай інтрадукцыяй да зборніка сталася "Найвышэйшая песня Саламонава". Многія творы друкуюцца ў гэтым выданні ўпершыню.

ЗМЕСТ

НАЙВЫШЭЙШАЯ ПЕСНЯ САЛАМОНАВА

Слова пра паход Ігаравы
Мікола Гусоўскі
Песня пра зубра
Ян Вісліцкі
Пруская вайна
Радагляд Гладкатварскі
Румяны
Сімяон Полацкі
Слодыч
Ананімная паэзія другой паловы XVII – першай паловы XVIII стагоддзя
Куліна
Песня пра Анусю
Красная ў пані ўрода
Песня другая
*** Добра чужую жонку любіці
Песня чатырнаццатая
Ты, сэрца, спіш
Францішка Уршуля Радзівіл
Верш пра каханне
Ліст да мужа
Міхал Казімір Агінскі
Неспадзяваны добры дзень
Мацей Радзівіл
Агатка, або Прыезд Пана
Францішак Дзяніс Князьнін
Кросенцы
Пра Элізу
Юльян Урсын Нямцэвіч
Казімір Вялікі
Міхал Клеафас Агінскі
Аддаюся я каханню
Ах, ці быў сэнс
Сонца ўстала ўжо і ззяе
Антоні Генрык Радзівіл
*** Сядзіць за калаўроткам
Вікенцій Равінскі
Энеіда навыварат
Ян Баршчэўскі
Дзеванька
Санет
Ян Чачот
Віншаванне з аказіі імянін
філамата Юзэфа Яжоўскага
Ігнат Легатовіч
На маларослую жонку
Пра час
*** “Харон!..”
Адам Міцкевіч
Сон
Да ***
У альбоме Цаліне Ш.
У альбом С. Б.
I.Да Лауры
XVI. Дабранач
Францішак Ксаверы Агінскі
Раманс
Антон Эдвард Адынец
Песня філарэтаў
Ян Ходзька
Як мяне хто пакахае
Юліян Корсак
Баркарола
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
Ідылія
Трэба кахаць!
Аляксандр Рыпінскі
Плач пакінутага каханай
За пенкнай паненкай аж душа сумуе...
Эдвард Жалігоўскі
Штось і хтось
Адэля з Устроні
Мачыха
Уладзіслаў Сыракомля
Паштар
Да ***
Юліян Ляскоўскі
Да панны А.Д
Вінцэсь Каратынскі
Два каханні
Канстанцін Вераніцын
Тарас на Парнасе
Кастусь Каліноўскі
Марыська чарнаброва, галубка мая
Фелікс Тапчэўскі
Ён і яна
Францішак Багушэвіч
IV. Сватаны
Адам М-скі
У лодцы
Янка Лучына
Гануся
Серэнада
Адам Гурыновіч
*** Ты ляці, ляці ж ты, песня
Альберт Паўловіч
Раманс
Янка Журба
Мігцелі зоры ў цёмнай ночы
Каханне
Янка Купала
Явар і каліна
А яна
Даўгажданая
Пакахай мяне, дзяўчынка
3 недацветаў
Яна і я
Якуб Колас
Каханне
Дзяўчыне
Майму другу
Слова
Зорка
Змітрок Бядуля
Дазволь
Алесь Гарун
Дзяўчаці
Шлюб
499
Казімір Сваяк
He чаруй
Эрас і Псіхея
Максім Багдановіч
Раманс
*** Маладыя гады
*** Ўчора шчасце толькі глянула
*** Ізноў пабачыў я сялібы
*** Я хацеў бы спаткацца
*** Стаў хлапчына ля дзяўчыны
*** Мілая, згадай
Пачуццю цёмнаму падлеглая
Да вагітнай
I.Ў космах схаваліся кветы чырвоныя...
II.Зірнуў, як між валос
Макар Краўцоў
Раманс
Зоська Верас
Ліст
Канстанцыя Буйло
Ты думаў пра мяне
*** Лагодны вечар сыпле ў рэчку краскі
Ігнат Канчэўскі
Вераснёвае пано
Міхась Чарот
Русалка
Аркадзь Моркаўка
*** Расчыняліся, рыпалі дзверы
Уладзімір Жылка
Каханне
Уладзімір Дубоўка
Кармазынам асмужаны
*** ...I гінулі яны
Пяе дзяўчына над ракою
Ты руку сваю забінтавала
Язэп Пушча
Каханне, залатое каханне
Наталля Арсеннева
Спарышы
Піліп Пестрак
*** Ты і я на возе
Паўлюк Трус
*** Плакалі ветры
Дзяўчыне
Адам Русак
Як правёў мяне Цімох
Толькі з табою
He шукай
Алесь Дудар
Дзяўчына
Уладзімір Хадыка
*** Люблю, заўсёды сню і мару
Пятрусь Броўка
Пахне чабор
Косы
Александрына
Пятро Глебка
Вее вецер
Вочы сінія
Андрэй Александровіч
Адгукніся
Сяргей Новік-Пяюн
Калі гляджу на неба сінь
Алесь Звонак
Беларускія жанчыны
Сяргей Дзяргай
Сябры
Слухаю твае вочы
Станіслаў Шушкевіч
*** Цяпло ўспомніў рук тваіх
Рыгор Крушына
Віланэль
На пракосах
Максім Лужанін
Вільнянка
*** Пахне спелай антонаўкай
*** Нічога ўжо не ўдасца занава
Ларыса Геніюш
Беларуска
Дзед
Алесь Жаўрук
*** Уздрыгнуўшы, паплывуць вагоны...
Змітрок Астапенка
*** He кажы, не абяцай
Аляксей Зарыцкі
Зноў пра любоў
Іванка
Васіль Вітка
Пачатак вясны
Арэшына
Анатоль Астрэйка
Ландышы
Максім Танк
Завушніцы
Готыка “Святой Ганны”
Неферціці
*** Што ж ты клічаш на вяселле?.. .
Ave Maria
Андрэй Ушакоў
*** Дзе ты, чарнавокая
Аляксей Русецкі
Муза ў белым халаце
*** у белым-белым
Сяргей Грахоўскі
*** Я цябе прыгадаў
Прызнанне
Аркадзь Куляшоў
Бывай
Млын
*** Я ў лузе кветкі не сарваў
*** Калі каханне абвянчае
Валянцін Таўлай
*** Ты ведаеш, розна бывае
Антон Бялевіч
Матылі
Сляды
Масей Сяднёў
Мая Lorelei
*** Даўно агні патухлі
Ніна Тарас
He пішы мне пісем на машынцы
Міхась Калачынскі
Пойдзем рэха шукаць
Пімен Панчанка
Рабінавы гай
*** Лясы нырнулі ў хмары шэрыя...
*** У акенца тваё
*** To з Алма-Аты
Алесь Бачыла
*** I ты, і я
Паўлюк Прануза
Табе
Кастусь Кірэенка
Пах чабаровы
Сонца ўсходзідь над ракой
Мікола Аўрамчык
Рабінавая ноч
*** Ты, калі ласка, зноўку апрані
Аляксей Пысін
*** Цябе, як пушчу, адкрываю
*** Птушыныя гнёзды
Алесь Астапенка
Замаўчы, маё сэрца!
Алесь Салавей
Рамагс
Малітва
Анатоль Вялюгін
У чмяліным лузе
Бярозавік
Вечар
Артур Вольскі
*** Ну, скажы
Сяргей Ясень
Трыялет
Еўдакія Лось
Як сустрэну прыгожага
Пра жаночую паэзію
Алесь Ставер
Скрыпка і бубен
Алесь Барскі
*** Ты невялікая
*** Кірыле Тураўскі
Уладзімір Караткевіч
Гісторыя з першым каханнем
*** Кахання бог у светлай сіле
I сніў Адам
*** О каханне маё бясконцае
Ты і я
Мікола Арочка
На сцежках далёкіх
Алег Лойка
*** Заўсёды трошкі таямніцай
*** Клён за туманамі
Сцяпан Гаўрусёў
Макаў цвет
Ніл Гілевіч
*** Ноч. Цішыня
*** нам разам трыццаць
*** Над белым светам
*** Аднойчы ўбачу я цябе
*** сто Гадоў
Анатоль Вярцінскі
Свята
*** Я фільм глядзеў
*** Гудзела, гуло ў маіх вушах
Пятрусь Макаль
Пад дажджом
Юрась Свірка
3 той пары
Кастусь Цвірка
*** Былі тады
Рыгор Барадулін
Спроба акраверша
*** Каханне і веру не трэба
*** Цяпер, каб цябе не было
*** Я выцісну цябе з сябе
Спакуса
Паэма
Васіль Зуёнак
*** Упадзе на тваё плячо
Філфакаўка
Янка Сіпакоў
Санет кахання
Твае рукі
Амаль буколіка
Раман Тармола-Мірскі
*** Астудзі мае шчокі далонямі
Генадзь Бураўкін
*** Патухаюць, цямнеюць высі
Матылі
*** Яшчэ не вечар, мілая
Снежная імпрэсія
Алесь Наўроцкі
Ліст да 3
Прымаю роды
Міхась Стральцоў
*** Ты пайшла
*** А ты сэрца мне
*** Ручча сасніў я джарало
Мікола Купрэеў
Жанчына
Ён і Яна
Міхась Шушкевіч
Ты мне вясною прыснілася
Данута Бічэль
Асака
*** Любы, не шкадуй мяне так доўга...
Анатоль Грачанікаў
Папараць-кветка
Дударыкі
Алесь Мара
На востраве воўчых харомаў
Уладзімір Мархель
*** Твае недамоўкі, мае недаверы
Анатоль Сербантовіч
*** Нецалаваных на зямлі няма
*** Лес. Паўстанак
Мікола Маляўка
Раман
Вера Вярба
Ручнікі
Вяртанне
Сяргей Панізнік
Крок
Неспакой
Ніна Мацяш
Amo te
*** А ты жыві, каханы мой
Вольга Іпатава
Ліліт
Рыгор Семашкевіч
*** Мые вадой дажджавой валасы
Уладзімір Някляеў
Язмін
Сузор’е Рыб
*** На ўскрайку самым
Стаў
3 Дранько-Майсюка
Сяргей Законнікаў
Заламіў асінку хлопец
*** Душы маёй хацелася збавення...
Васіль Гадулька
Вэртэр, Ева і Дон Жуан
Раіса Баравікова
*** Казаў мудрэц
*** Чаму? Навошта?
Алесь Разанаў
Нявыказаная балада
Яўгенія Янішчыц
*** Ты пакліч мяне
Мтацмінда
*** Столькі гадоў ішла да цябе!
Навум Гальпяровіч
Закаханыя над горадам
Леанід Галубовіч
Эратаграфія для нявінных
Галіна Каржанеўская
*** Што каханы сто разоў
*** Я студняй перасохлаю была
Алег Мінкін
Хуткая плынь
Гравюра
Валянціна Аксак
*** Пасцель, залітая віном
Ірына Багдановіч
Час бэзу
Алесь Пісьмянкоў
Дотык
Сяржук Сокалаў-Воюш
*** На вуліцы ні ясачкі
Леанід Дранько-Майсюк
*** У Вашым голасе квітнеюць астры...
*** Я ведаю цябе ад хрызантэм
*** На вуліцы Сухой
Восень у Версалі
Рыгор Сітніца
*** Зноў маіх вуснаў
Лявон Баршчэўскі
*** Безліч рэчаў няўцямных
Уладзімір Сіўчыкаў
Элегія
*** Фольгу з дзьмухаўцом
Алесь Камоцкі
Песенька
*** Зямля, Лі Фан, вялікая такая
Леанід Пранчак
Паклонніца
Адзінокая жанчына
Анатоль Сыс
Пацір
Чорная гадзюка, белая змяя
Ала Канапелька
Светлы месяц
Віктар Шніп
Мінская балада
*** Музыкай напоўніўшы пакой
Алесь Аркуш
*** я дзяжурны па станцыі
Галіна Булыка
Еўфрасіння
Славамір Адамовіч
Верш для Юліі
Раманс
Эдуард Акулін
Газэля
Людміла Рублеўская
*** Цалуе кат маю руку пачціва
Лявон Вольскі
Пане Каханку
Юрась Пацюпа
2.Эпікурэйства
3.Арабескі
4.Шчадрыца
5.Дзікая ружа
12.Павучанне
Алесь Бадак
Падаюць зоры
Таемны сад
*** Ты аддаляешся
Міхась Скобла
*** Цягнік адсопся, рушыў да сталіцы...
*** А мне? А мне, як кажуць
Андрэй Хадановіч
@ @ @ Каб мне першабытны талент
@ @ @ Пішу Вам з yahoo
Віктар Жыбуль
*** Я хачу паварушыць тваім хвастом...
Наста Кудасава
*** Дотык вуснаў і
Глеб Лабадзенка
*** Аб. 3206
***Аб. 4010
Болачка
Платанічнае каханне
3 народнага
Ой, рэчанька,рэчанька
А ў полі вярба
I туды гара
Туман ярам, ярам-даліною
Там, у зялёненькім садочку
Бывайце здаровы
Дробны дожджык
Забалела ды мая галованька
Дзяўчыненька, шуміць гай
Рэчанька вузкая, вадзіца мутная . . . Добры вечар, дзеванька, куды ідзеш? .
Пасею гурочкі
Ідзём-пайдзем ўдоль вуліцы
Хлопец пашаньку пахае
Ой, хацела ж мяне маці замуж аддаці .
Лявоніха
А кум кумку
Касіў Ясь канюшыну

Тлумачэнне слоў і паняццяў

Імянны паказальнік


Раім таксама паглядзець:
Найвышэйшая песня Саламонава
5.49 р.

Найвышэйшая песня Саламонава

"Найвышэйшая песня Саламонава" – адна з частак Бібліі. У ёй распавядаецца пра каханне, апяваецца трапяткое пачуццё, якое натхняе людзей, робіць іх мужнымі і высакароднымі. Беларускі пераклад Васіль Сёмуха. Народны мастак Беларусі Арлен Кашкурэвіч стварыў адметную гісторыю кахання ў малюнках.

Макарэвіч Кацярына. Соль і неспакой
3.99 р.

Макарэвіч Кацярына. Соль і неспакой

У кнізе сабраныя вершы, напісаныя ў 2009-2011 гг. "Соль і неспакой" - гэта спроба сказаць. Што менавіта сказаць, кожны чытач мусіць вызначыць для сябе сам.

Бурлак Вера. Дзеці і здані
6.99 р.

Бурлак Вера. Дзеці і здані

Новую кнігу Веры Бурлак склалі вершы, замалёўкі і п'ескі. Асобныя творы вызначаюцца іранічнай танальнасцю, разбурэннем існых літаратурных стэрэатыпаў, эксперыментальным пошукам.