Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце

5.01 р.
Вага: 300 г
Памеры: 0x0 ммМатэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (Мінск, 5—6 лютага 2008 г.) / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; нав. рэд. В. А. Максімовіч. — Мінск: Беларуская навука, 2008. — 295 с.

ISBN 978-985-08-0940-7

У выданне ўключаны выступленні і даклады ўдзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце» (Мінск, 5—6 лютага 2008 г.), прысвечанай 200-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

ЗМЕСТ

Арганізацыйны камітэт па святкаванні 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
Лесніковіч А. І.
Кураш В. І.
Шчасны У. Р.
Шалкоўскі М. У.
Кулак А. М.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯЖЭННЕ
Максімовіч В. А. Дунін-Марцінкевіч пачынальнік новай беларускай літаратуры
Мельнікава З. П. “З шатаў народнай эстэтыкі”: В. Дунін-Марцінкевіч і філасофска-эстэтычнае ўбагачэнне беларускага літаратурнага працэсу
Мальдзіс А. І. Напісана ў Лютынцы “пад строгім наглядам паліцыі”
Яскевіч А. С. Духоўны ідэал і мастацкая культура В. Дуніна-Марцінкевіча
Жураўлёў Ідэя братэрства як мастацкі лейтматыў у творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча

СЕКЦЫЯ І. ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА: АСОБА, ТРАДЫЦЫЯ, МАСТАЦКІ ТВОР

Конан У. М. Філасофія сацыяльнай гармоніі ў творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча
Мішчанчук М. І. Жанрава стылявая разнастайнасць лірыкі В. Дуніна-Марцінкевіча
Гарадніцкі Я. А. Паэтыка В. Дуніна-Марцінкевіча як літаратурзнаўчая праблема
Рыч В. Права – асліная справа: “Пінская шляхта” як прыклад жанру касмічнага перасуду
Адамовіч Г. Я. Ад Патэлена да Кручкова, або Вобраз маххляра-кручкатвора ў гісторыка тыпалагічным асвятленні
Скамарохава С. А. “Пінская шляхта” В. Дуніна-Марцінкевіча ў перакладзе на англійскую мову
Кісялёў Г. В. “Пінская шляхта”: праблема тэксталогіі і атрыбуцыі
Ганчарова-Цынкевіч Т. У. Сатырычны і гуманістычны пафас “Пінская шляхты” В. Дуніна-Марцінкевіча
Бароўка В. Ю Мастацкі этнаграфізм у вершаваных аповесцях В. Дуніна-Марцінкевіча
Багдановіч І. Э. Традыцыі сарматызму ў творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Кісялёва Л. Г. Паэтычны эпас В. Дуніна-Марцінкевіча: рэцэптыўны аспект
Калядка С. У. Жаночая суб’ектыўнасць у мастацкім дыскурсе В. Дуніна-Марцінкевіча (на прыкладзе вершаў, вершаваных аповесцей і апавяданняў)
Шаладонаў І. М. Смех і карнавальнасць – важнейшыя пачуццёва-псіхалагічныя дамінанты драматургіі В. Дуніна-Марцінкевіча
Тычына С. М. Фальклорная сімволіка сну ў другой песні “Вечарніц” В. Дуніна-Марцінкевіча
Аляксеева Т. У. Маральна-этычны аспект драматургічных твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і Фёдара Палачаніна
Раманчук А. А. Жаночыя вобразы ў п’есах В. Дуніна-Марцінкевіча
Караткевіч В. І. Абсурднае як сэнсазтваральны элемент драматургічных твораў В. Дуніна-Марцінкевіча
Козіч В. І. Актуальнасць філасофіі тэксту ў мастацкай спадчыне Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Кошман П. Р. Вобразны змест этнічнай карціны свету беларусаў у творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча
Сямёнава Л. Б. Свет чалавечых жарсцяў у меладраме В. Дуніна-Марцінкевіча “Апантаны”
Рагуля А. У. В. Дунін-Марцінкевіч і фенаменалагічная эстэтыка беларускага Адраджэння
Тычко Г.К. Праблемы шляхты на беларускіх землях у ХІХ ст. І іх адлюстрванне ў творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча

СЕКЦЫЯ ІІ. ТВОРЧАСЦЬ В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА: ЕЎРАПЕЙСКІ І НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАНТЭКСТ

Бельскі А. І. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і развіццё пачуцця прыроды ў беларускай паэзіі
Рагойша В. П. Верш Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Макарэвіч А. М. Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча ў крытычных ацэнках другой паловы ХІХ – першай паловы ХХ ст.
Голуб Т. С. Шчодры “сейбіт беларускасці”: В. Дунін-Марцінкевіч у ацэнцы Максіма Гарэцкага
Мархель У. І. Білінгвальнасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Клімуць Я. І. Вершаваныя аповесці В. Дуніна-Марцінкевіча і станаўленне беларускай паэмы
Навасельцава Г. В. Мастацкае асэнсаване мінулага ў творчай спадчыне Яна Баршчэўскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча
Кабржыцкая Т. В. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Украіна
Шаладонава Ж. С. Маральны і бытавы кантэкст твораў В. Дуніна-Марцінкевіча і Т. Шаўчэнкі
Бурдзялёва І. А. Праблема інакшасці ў творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча
Серэхан Г. І. Тэма падарожжа на Беларусь у творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Калясінскі В. Ф. Паэма В. Дуніна-Марцінкевіча “Люцынка, або Шведы на Літве” у святле гістарычных паданняў і археалагічных даследаванняў
Чмарава М. І. В. І. Дунін-Марцінкевіч у чэшскай крытыцы ХІХ – пачатку ХХ ст.
Мінскевіч С. Л. Міцкевічаў рамантызм у творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Баўтрэль І. Г. “Жыве паміж намі дудар наш”: Я. Купала і В. Дунін-Марцінкевіч
Еўмянкоў В. І. Літаратура Рэчы Паспалітай ХІХ ст. (да праблемы польска-беларускага літаратурнага ўзаемадзеяння)
Лапата-Загорскі А. М. Вобраз В. Дуніна-Марцінкевіча ў беларускай гістарычнай прозе

ЗАКЛЮЧНАЕ ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Лаўшук С. С. В. Дунін-Марцінкевіч – заснавальнік новай беларускай драматургіі і тэатра
Каўка А. К. Халімон у Маскве. Быліца В. Дуніна-Марцінкевіча
Янушкевіч Я. Я. Актуальныя праблемы і перспектывы вывучэння творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча
Выніковы дакумент
Final document
Звесткі пра аўтараў